หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ส่งเสริมส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

สร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาบุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
 

โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทั้งตำบล

ประชาชนมีสวัสดิการ มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

การทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน

ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

การบริหารงานของ อบต. มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน