ท่านต้องการให้ อบต.ท่าตาล พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 44 )
91.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
4.17%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
2.08%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
2.08%