ท่านต้องการให้ อบต.ท่าตาล พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
100.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%