หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 2,036 ครัวเรือน
 
 

มีระบบประปา
 
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์เอกชนอนุญาต จำนวน 1 แห่ง

สถานีโทรคมนาคมประชาชนในหมู่บ้านมีโทรศัพท์ใช ้ในหมู่บ้านบางหมู่บ้าน
 
 

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง

ร้านค้า / ร้านอาหาร จำนวน 90 แห่ง
 
 
 

ชาใบหม่อน เจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านท่าตาล

กล้วยตาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านท่าตาล

ถั่วอินคา เจ้าของผลิตภัณฑ์ กลุ่มแม่บ้านท่าตาล
 
 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 18 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

กลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม

กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 6 กลุ่ม

กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 8 กลุ่ม
 
 
 
มีการคมนาคมที่สะดวกอยู่ใกล้ตัวเมือง มีรถโดยสารประจำทางผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย พื้นที่ในการเกษตรเป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก ระยะห่างของหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่อยู่ไม่ห่างไกลกัน ติดต่อถึงกันได้สะดวก รวดเร็ว
 
 
 
 

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น จำนวน 811 คน

กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 400 คน

กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 192 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 รุ่น จำนวน 105 คน

กู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล จำนวน 1 รุ่น จำนวน 10 คน

กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 225 คน