หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตามความสนใจ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี มีปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
 
 

สนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ และเศรษฐกิจพอเพียง
 
 


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย กีฬาและกิจกรรมนันทนาการทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์

จัดระบบบำบัดน้ำเสียและหมอกควัน เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการบริการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ในภาพรวมอย่างเป็นระบบ

จัดการระบบป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก สร้างเครือข่าย และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 


พัฒนาเส้นทางคมนาคมและจัดระเบียบเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ปรับปรุง ดูแล และซ่อมแซมพื้นที่สาธารณะ เกาะกลางถนนในขอบเขตความรับผิดชอบให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 

สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ทางเท้า ทางจักรยาน และจุดพักรถให้สะอาดและพร้อมใช้ประโยชน์ได้

ซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงและพร้อมใช้งาน

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และสำหรับอุปโภคบริโภค รองรับการใช้ประโยชน์ของประชาชน