หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายบัณฑิต หุ่นบัณฑิตกุล
ปลัด อบต.ท่าตาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุรศักดิ์ ค้าแหวน
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางสาวเฉลียว โฉมงาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


นายไพบูลย์ อินทร์กำแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายสุรศักดิ์ ค้าแหวน
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม