หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลท่าตาล มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร
  ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
           
ตำบลท่าตาลมี วัดทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง คือ

วัดหลวง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางผี

วัดท่าตาล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านท่าตาล

วัดตาลโพง (บุใหญ่) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านบุใหญ่

วัดวังสาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังสาร

วัดมงคลพุทธาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังสาร

วัดยางกระใดมงคลพุทธาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวังสาร

วัดปากคลองเจริญสุข ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าดินแดง

วัดเนินสะอาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านเนินสะอาด

วัดทุ่งน้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งน้อย
 
 
           
จำนวน และชื่อโรงเรียน แยกตามประเภท (ระบุว่าเป็นเอกชน / รัฐบาล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าตาล

ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านวังสาร (รัฐบาล)
 
โรงเรียนบ้านบุใหญ่ (รัฐบาล)
 
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (รับบาล)
 
โรงเรียนประชาสามัคคี (รัฐบาล)
 
โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ (รัฐบาล)

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
คือโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ (รัฐบาล) ขยายโอกาสทางการศึกษา