หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือจังหวัดพิษณุโลกด่วนที่สุด ที่ พล ๑๐๒๓.๓/ว๕๐๖ ลงวันที่ 60 มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกอาศัยอำนาจตามเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ข้อ ๕ วรรคสอง จึงยกว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยได้รับความเห็นขอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที 24 มิถุนายน 2564

นายสมเกียรติ ศาสนอง
นายก อบต.ท่าตาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 16.19 น. โดย คุณ ธัญรัตน์ เธียรชนะบุญญา

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
   
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10